Intervisie: hefboom voor kwaliteit.

 

 

Intervisie is van belang in ieder bedrijf dat zijn werknemers gemotiveerd wil houden voor het werk waar het bedrijf voor staat. Intervisie is een methode bij uitstek voor "bonding en bridging". Het verbindt collega's met elkaar, ze leren elkaars persoons- en werkgerelateerde kwaliteiten kennen. Het resultaat is meer dan de som der delen. Deelname aan intervisie vertaalt zich in een beter werkresultaat.
Intervisie is één van de kwaliteitsnormen voor certificering van bedrijven.

Wat is intervisie?
Intervisie is een methode waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Deelnemers geven onderlinge advisering en delen kennis. Dit gebeurt in een vooraf samengestelde intervisiegroep, een leergroep van gelijken, in een veilig ervaringsgericht leerproces. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen vakinhoudelijke, "technische" kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Een intervisiegroep heeft een aantal kenmerken:

Taak begeleider.
De begeleider bewaakt en structureert het proces, zorgt voor diepgang in de intervisie door gebruikmaking van coachtechnieken en draagt zorg voor een evenredige deelname door de deelnemers.

Werkvormen.
Aan intervisie kan op diverse manieren vorm gegeven worden. De keuze van de vorm is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van de deelnemers en het persoonlijk ontwikkelingsniveau. Bij iedere groep wordt zorgvuldig gekeken wat bij de deelnemers past.

Enkele methoden die gebruikt worden:

De incidentmethode:
Een intervisiemethode waarin de deelnemer bewust wordt van eigen denken, voelen en handelen.

Balint methode:
Een intervisiemethode die inzicht geeft in de eigen blinde vlekken.

Socratesmethode:
De inbrenger geeft een waardering aan de vragen en beantwoordt de voor hem relevante vragen.

Ragusemethode:
Deelnemers nemen de plaats in van de inbrenger.